Laatst bijgewerkt op 20-04-2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangeboden door Jones creation lab (hierna genoemd als “het Bedrijf”).

1. Aanbod en Acceptatie

1.1 Door gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf stemt u in met deze algemene voorwaarden.

1.2 Alle aanbiedingen van het Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Diensten

2.1 Het Bedrijf biedt het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software aan, zoals vermeld op onze website https://jonescreationlab.nl/.

2.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Betaling

3.1 De prijzen voor de diensten van het Bedrijf worden vermeld op onze offerte en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen van het Bedrijf blijven eigendom van het Bedrijf.

4.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het Bedrijf gebruik te maken van onze intellectuele eigendomsrechten.

5. Verwijzingen

5.1 Indien het Bedrijf een website voor u bouwt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om zijn bedrijfsnaam en een link naar zijn website op te nemen in de footer of een andere gepubliceerde pagina naar keuze.

6. Privacy en Wachtwoordbeveiliging

6.1 Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor schendingen van privacyregels of het verlies van gegevens als gevolg van onveilige wachtwoordpraktijken door de gebruiker.

6.2 Het Bedrijf neemt uw privacy serieus en verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.3 Het Bedrijf zal uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij vereist door de wet.

6.4 U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door het Bedrijf worden bewaard en om verzoeken in te dienen voor rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.5 Het Bedrijf kan cookies en andere trackingtechnologie├źn gebruiken op onze website om uw gebruikservaring te verbeteren en statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze website.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op alle overeenkomsten tussen het Bedrijf en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen het Bedrijf en de gebruiker zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

8.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze zijn gepubliceerd op onze website.

Door gebruik te maken van de diensten van het Bedrijf stemt u in met deze algemene voorwaarden.